Rapido Bike Taxi - Shillong, Meghalaya 

Bike (In case if you do not have Bike, you can rent a two wheeler and do pick & drop). Join Rapido as Full Time/Part-Time/Night Shift/ Weekend Bike Rider & earn…